Is deze mailing niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie
TUDelft
TUDelft
 
 
Beste relatie,
Bij Ruimte voor de Rivier lag de nadruk op de begrippen maatgevende waterstanden en ruimtelijke kwaliteit. Maar bij integraal riviermanagement speelt nog veel meer, zoals dijksterkte, waterkwaliteit en bevaarbaarheid. Al deze begrippen hangen met elkaar samen: door hoogwaters verandert bijvoorbeeld de morfologie, hierdoor kan de afvoerverdeling bij splitsingpunten wijzigen, en dat beïnvloedt vervolgens de faalkansen van dijktrajecten. Dat is weer te compenseren met ruimtelijke projecten, die tevens de ecologische kwaliteit kunnen verbeteren. Om de consequenties van een rivierproject te kunnen inschatten is begrip nodig van elke schakel in de keten van samenhangende gevolgen.
De TU Delft werkt samen met onder andere de universiteiten van Twente, Utrecht, Nijmegen en Wageningen in het onderzoeksprogramma RiverCare. Daarin worden de fundamenten onder vooral hydraulica en morfologie uitgediept en geïntegreerd, en bovendien gestaafd aan evaluaties van de kersverse Ruimte voor de Rivier projecten: een unieke kans die we graag grijpen, samen met partners uit de praktijk.
We hebben de afgelopen jaren afscheid genomen van de ‘rivierenmeesters’ Huib de Vriend en Hendrik Havinga, die onze kijk op rivieren voor een belangrijk deel hebben gevormd. Een nieuwe generatie treedt in hun voetsporen, werkend aan nieuwe uitdagingen zoals de gevolgen van klimaatverandering, de nieuwe normen en langetermijngevolgen van ingrepen uit het verleden. Het is daarbij goed om te zien dat er nu, mede dankzij stimulansen vanuit de topsector Water, meer promovendi in het rivierkundig onderzoek actief zijn dan ooit tevoren.
In deze DeltaLinks belichten we vele kanten van rivieren: de morfologie van rivierbodem en oevers, het samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming, de rol van vegetatie en de erfenis van Ruimte voor de Rivier in het toekomstige denken over ruimtelijke kwaliteit. Veel leesplezier, vooral als u een van de gelukkigen bent die zich dagelijks met dit mooie onderwerp mogen bezighouden.
Wim Uijttewaal, hoogleraar 
experimentele waterbouwkunde
PS: u bent van harte welkom op de openbare DIMI lezingenmiddag met als thema Integral and Adaptive Planning of Deltas, op 24 november, 15:00-17:00, collegezaal C op de faculteit Bouwkunde
Rivieren
 
Bodemerosie in de Rijn
Door de normalisaties is het bodemniveau in de bovenstroomse Nederlandse Rijndelta in een eeuw 1 tot 2 meter gedaald en inmiddels begint de scheepvaart te lijden onder de vaste lagen die niet mee-eroderen. Astrid Blom bespreekt de fysische mechanismen, suppletiemaatregelen, Ruimte voor de Rivier en de zeespiegelstijging. Onderbelicht is de vergroving van de sedimentaanvoer vanuit Duitsland op de erosie én op het bestrijden daarvan.
Lees verder
 
Rivierverruiming en dijkversterking in de praktijk
Het Nationaal Waterplan ambieert een krachtig samenspel tussen dijkversterking en rivierverruiming. Richard Jorissen en Matthijs Kok beschrijven de bijdrage van het Hoogwaterbeschermings-programma. Hoe verhouden de kosten van rivierverruiming en dijkversterking zich tot elkaar, en hoe zijn die kosten te verdelen over de stakeholders? Voor Limburg en Brabant is onlangs een grote stap gezet. Voor de langere termijn zal een vernieuwde maatschappelijke kosten-baten benadering duidelijkheid geven.
Lees verder
 
The role of vegetation in small river morphology
River restoration is a core component of Building with Nature, but it is hard to predict how a river evolves after restoration efforts. Andres Vargas Luna performed fundamental research into the effects of vegetation on river behaviour. To study this almost unexplored field, he used a combination of field observations and conducted experiments in a unique 45 meter long test basin
Read more
 
RiverCare for long-term effects of river projects
The Dutch rivers are subject to a wide range of measures. Room for the River projects reduce flood risk, removal of bank protection enhances ecology, sediment nourishments benefit navigation. The STW research programme RiverCare (2014-2019) studies the long-term effects of these measures. This article highlights the RiverCare projects of four TU Delft-related researchers.
Lees verder
 
Nieuwe uitdagingen in het rivierengebied
De geschiedenis van het rivierengebied toont een afwisseling tussen dijkverbeteringen en ruimtelijke maatregelen. Na Ruimte voor de Rivier komt, met de nieuwe toetsingssystematiek en nieuwe normering voor de primaire waterkeringen, het accent weer op de dijken te liggen. Wat betekent dit voor het meekoppelen van andere regionale doelen? Door Peter van Veelen.
Lees verder
 
Nieuw in de WaterViewer
 
De staat van de delta
Han Meyer | Delta Urbanism
A flood defence made of glass 
Jorrit Kentrop | Hydraulic Engineering
Using volunteers' information for proactive inspection of hydraulic structures
Juliette Cortes Arevalo | Water Management
Applying 3Di in the Philippines 
Arnold van 't Veld | Water Management
Inflatable hydraulic structures 
Bas Horsten | Hydraulic Engineering
Ecosystem services of a mega-nourishment 
Sophie van Zanten | Coastal Engineering
 
Delta Interventions
NatureCoast
Multifunctional Flood Defenses
SAFELevee
HowDoYouLandscape
BRIGAID
VP Delta
Urbanising Deltas of the World
BE SAFE
TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative, publisher of DeltaLinks
 
  © DeltaLinks | oktober 2016    
 
Geen DeltaLinks meer ontvangen? Meld u hier af